GDPR

Obecné zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil/a či které jsme o vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena obecným nařízením o ochraně osobních údajů. O vašich nejdůležitějších právech vás informujeme v tomto textu.

Základní údaje o nás

 • provozovatel: Lenka Procházková Gregorová
 • se sídlem: Vřesová 17, Praha 8, 18100
 • IČO: 07861681
 • Spisová značka: SZ MCP8 030591/2019
 • číslo účtu : 6027798339/0800

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v naší společnosti není jmenován. Veškeré své dotazy či žádosti můžete zasílat e-mailem biodomov@seznam.cz.cz nebo na adresu společnosti.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si u nás objednali, a abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít, nebo pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

Vedle toho vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých služeb, plnění našich provozních potřeb (zejména k vnitřnímu hodnocení poskytnutých služeb za účelem dalšího zkvalitnění námi nabízených služeb), hájení a uplatňování našich práv a dále proto, abychom vás informovali o aktuální nabídce našich služeb. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno zakázat kliknutím na odkaz, který naleznete v každé e-mailové zprávě.

Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme k účelu, pro který jsme je od vás získali, či k jinému účelu, o němž jsme vás předem informovali.

Naše internetové stránky využívají technologie remarketingu / retargetingu od externích reklamních systémů (Google, Seznam, Facebook atd.). Tato technologie nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v externí reklamní síti zmíněných systémů.

Automaticky zpracovávané osobní údaje

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

a) Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit;
b) Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží);
c) Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží jako primární identifikátor vaší osoby;
d) Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant, Google Analytics, Facebook Analytics apod;
e) Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy;
f) Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů;

Předávání osobních údajů

Vaše osobním údaje předáváme jiným osobám tehdy, je-li to třeba k poskytnutí služby, kterou jste si objednali. Takto předáváme vaše osobním údaje např. dopravcům, s nimiž spolupracujeme. V těchto případech mohou být vaše osobní údaje (identifikační údaje a kontaktní údaje) předány i do států mimo Evropskou unii.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovávány. Kontaktní údaje uchováváme po dobu, po kterou je poskytována služba, a dále po dobu tří let od ukončení poskytování služby. Údaje dokládající poskytnutí služby uchováváme po dobu tří let ode dne, kdy vám přestaneme poskytovat naše služby, přičemž tato lhůta může být prodloužena, pokud nastanou konkrétní skutečnosti, jež odůvodňují uchování údajů v konkrétním případě o delší dobu, a to za účelem uplatňování našich práv z obchodních vztahů. Údaje potřebné pro vedení účetnictví uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená technická opatření. Pravidelně kontrolujeme naše zabezpečení. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat jen taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, která vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

a) právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
b) právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
c) právo na výmaz – na vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se vás týkají, pokud již vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
d) právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
e) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto vaše údaje na základě vaší žádosti jinému správci;
f) právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání vás budeme informovat. Do té doby vaše údaje nebudeme zpracovávat;
g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnýZpět do obchodu